TRIM – Hàm xóa khoảng trắng hai bên

1. Mô tả

  • Hàm TRIM dùng để xóa các khoảng trắng hai bên của biểu thức chuỗi.

2. Cú pháp

SELECT TRIM(Biểu_thức_chuỗi)
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

SELECT TRIM(' sql.edu.vn  ')

Xem thêm các hàm xử lý chuỗi: UPPER, LOWER, LEFT, RIGHT, SUBSTRING, LTRIM, RTRIM, SPACE, REPLICATE, LEN, DATALENGTH, REVERSE, REPLACE, CHARINDEX, CONCAT, PATINDEX, CHOOSE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *