TRIM – Hàm xóa khoảng trắng hai bên

Mô tả

  • Hàm TRIM dùng để xóa các khoảng trắng hai bên của biểu thức chuỗi.

Cú pháp

SELECT TRIM(Biểu_thức_chuỗi)
FROM Tên_bảng

Ví dụ

SELECT TRIM(' sql.edu.vn  ')

Xem thêm các hàm xử lý chuỗi: UPPER, LOWER, LEFT, RIGHT, SUBSTRING, LTRIM, RTRIM, SPACE, REPLICATE, LEN, DATALENGTH, REVERSE, REPLACE, CHARINDEX, CONCAT, PATINDEX, CHOOSE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *