TRUNCATE TABLE – Lệnh xóa dữ liệu

Mô tả

  • Lệnh TRUNCATE TABLE dùng để xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng (Table).
  • Không có mệnh đề WHERE.
  • Nếu trong bảng có cột số tăng tự động (IDENTITY) thì giá trị sẽ được khởi tạo lại từ đầu.

Cú pháp

TRUNCATE TABLE Tên_bảng

Ví dụ

TRUNCATE TABLE JOB_HISTORY

Xem thêm: lệnh thêm dữ liệu INSERT, lệnh sửa dữ liệu UPDATE, lệnh xóa dữ liệu DELETE, lệnh trộn dữ liệu MERGE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *