TRUNCATE TABLE – Lệnh xóa dữ liệu

Mô tả

  • Lệnh TRUNCATE TABLE dùng để xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng (Table).
  • Không có mệnh đề WHERE.
  • Nếu trong bảng có cột số tăng tự động (IDENTITY) thì giá trị sẽ được khởi tạo lại từ đầu.

Cú pháp

TRUNCATE TABLE Tên_bảng

Ví dụ

TRUNCATE TABLE JOB_HISTORY

Xem thêm: lệnh thêm dữ liệu INSERT, lệnh sửa dữ liệu UPDATE, lệnh xóa dữ liệu DELETE, lệnh trộn dữ liệu MERGE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *