UNION, UNION ALL – Mệnh đề

1. Mô tả

  • Số lượng các cột của hai câu truy vấn phải bằng nhau.
  • Các cột tương ứng phải có kiểu dữ liệu giống nhau.
  • Mệnh đề ORDER BY áp dụng cho kết quả của phép UNION.
  • Chỉ sử dụng các bí danh (Alias) của truy vấn thứ nhất.

2. Cú pháp

  • UNION:
SELECT Danh_sách_cột_1
FROM Tên_bảng_1
UNION
SELECT Danh_sách_cột_2
FROM Tên_bảng_2
ORDER BY Danh_sách_cột_sắp_xếp
SELECT Danh_sách_cột_1
FROM Tên_bảng_1
UNION ALL
SELECT Danh_sách_cột_2
FROM Tên_bảng_2
ORDER BY Danh_sách_cột_sắp_xếp

3. Ví dụ

  • UNION:
SELECT EMPLOYEE_ID, JOB_ID
FROM EMPLOYEES
UNION
SELECT EMPLOYEE_ID, JOB_ID
FROM JOB_HISTORY
ORDER BY EMPLOYEE_ID
  • UNION ALL:
SELECT EMPLOYEE_ID, JOB_ID
FROM EMPLOYEES
UNION ALL
SELECT EMPLOYEE_ID, JOB_ID
FROM JOB_HISTORY
ORDER BY EMPLOYEE_ID

Xem thêm các mệnh đề: EXCEPT, INTERSECT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *