YEAR – Hàm lấy năm

Mô tả

  • Hàm YEAR trả về một số nguyên (từ 1 đến 9999) là năm của biểu thức thời gian truyền vào.

Cú pháp

SELECT YEAR(Thời_gian)
FROM Tên_bảng

Ví dụ

SELECT YEAR('0001-01-01')
SELECT YEAR('9999-12-31')

Xem thêm các hàm xử lý thời gian: GETDATE, SYSDATETIME, GETUTCDATE, DAY, MONTH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *