YEAR – Hàm lấy năm

1. Mô tả

  • Hàm YEAR trả về một số nguyên (từ 1 đến 9999) là năm của biểu thức thời gian truyền vào.

2. Cú pháp

SELECT YEAR(Thời_gian)
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

SELECT YEAR('0001-01-01')
SELECT YEAR('9999-12-31')

Xem thêm các hàm xử lý thời gian: GETDATE, SYSDATETIME, GETUTCDATE, DAY, MONTH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *