Cách thiết lập nguồn dữ liệu trong BI Publisher

  • Trước khi bắt đầu phát triển báo cáo, nguồn dữ liệu phải được thiết lập trong BI Publisher. Nguồn dữ liệu chỉ đơn giản là một kết nối đến cơ sở dữ liệu.

1. Đăng nhập BI Publisher

  • Liên kết đăng nhập: http://localhost:9502/xmlpserver
Sử dụng tài khoản quản trị weblogic
Administration (1) > JDBC Connection (2)
Add Data Source

2. Nguồn dữ liệu từ Oracle Database

Thực hiện lần lượt theo số thứ tự. (1) lưu ý các thông số kết nối của Oracle Database:
– Database Driver Class: oracle.jdbc.OracleDriver
– Connection String: jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl
Hoàn thành khai báo kết nối với Oracle Database

3. Nguồn dữ liệu từ Microsoft SQL Server

  • Thực hiện lần lượt theo số thứ tự. (1) lưu ý các thông số kết nối của Microsoft SQL Server:
    • Database Driver Class: weblogic.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver
    • Connection String: jdbc:weblogic:sqlserver://localhost\SQL1:1433;allowPortWithNamedInstance=true. Trường hợp Database instance là ‘Default instance’ thì dòng Connection String là: jdbc:weblogic:sqlserver://localhost:1433
Hoàn thành khai báo kết nối với Microsoft SQL Server

Với các hệ quản trị CSDL khác bạn thực hiện kết nối tương tự.

Bài tiếp theo:

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *