Cài đặt Oracle Business Intelligence 12c trên Windows 10

Oracle Business Intelligence là một nền tảng (Platform) để phát triển báo cáo (BI Publisher) và phân tích dữ liệu (BI Analytics) được phát triển bởi tập đoàn Oracle.

Yêu cầu: cài đặt Oracle Database trước khi thực hiện các cài đặt bên dưới.

1. Cài đặt Java

1.1 Cách tải

1.2 Cài đặt

Nhấp chuột phải vào jdk-8u202-windows-x64.exe (1) > Run as administrator (2)
Next
Nhấp Change… (1) để thay đổi đường dẫn jdk1.8.0_202 (lưu ý: đường dẫn không được chứa khoảng trắng) > Next (2)
Chờ vài giây
OK
Nhấp Change… (1) để thay đổi đường dẫn jre1.8.0_202 (lưu ý: đường dẫn không được chứa khoảng trắng) > Next (2)
Chờ vài giây
Nhấp Close để hoàn thành

1.3 Thiết lập biến môi trường JAVA_HOME và PATH

Vào Control Panel > System
Chọn Advanced system settings
Advanced (1) > Environment Variables… (2)
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự:
Variable name: nhập vào JAVA_HOME
Variable value: khai báo đúng đường dẫn thư mục cài đặt Java (jdk) ở trên
Hoàn thành thiết lập JAVA_HOME
Tiếp theo chọn Path (1) > Edit… (2) > New (3) > Nhập vào %JAVA_HOME%\bin (4) > OK (5)
Mở màn hình Command Prompt (Start > Run > cmd > Enter) nhập lệnh java -version để kiểm tra phiên phản Java

2. Cài đặt Oracle Fusion Middleware

2.1 Cách tải

2.2 Cài đặt

Mở màn hình Command Prompt (Start > Run > cmd > Enter) rồi lần lượt thực hiện các lệnh bên dưới:

 • (1), (2): đưa con trỏ về thư mục chứa file fmw_12.2.1.3.0_infrastructure.jar đã giải nén ở trên
 • (3): tiến hành cài đặt
E:
cd E:\Downloads\fmw_12.2.1.3.0_infrastructure_Disk1_1of1
D:\OracleBIPublisher\Java\jdk1.8.0_202\bin\java.exe -jar fmw_12.2.1.3.0_infrastructure.jar
Chờ vài giây
Next
Skip Auto Updates (1) > Next (2)
Oracle Home (1): khai báo đường dẫn lưu file (lưu ý: đường dẫn không được chứa khoảng trắng) > Next (2)
Fusion Middleware Infrastructure (1) > Next (2)
Next
Install
Next
Nhấp Finish để hoàn thành

3. Cài đặt OBIEE: BI Publisher, BI Analytics

OBIEE: Oracle Business Intelligence Enterprise Edition

3.1 Cách tải

3.2 Cài đặt OBIEE

Nhấp chuột phải vào setup_bi_platform-12.2.1.4.0_win64.exe (1) > Run as administrator (2)
Chờ vài giây
Next
Skip Auto Updates (1) > Next (2)
Oracle Home (1): nhấp vào mũi tên để chọn đường dẫn thư mục đã cài Middleware ở trên > Next (2)
BI Platform Distribution with Samples (1) > Next (2)
Next
Install
Next
Nhấp Finish để hoàn thành

3.3 Tạo BI Schema bằng tiện ích RCU (Repository Creation Utility)

Thực hiện lần lượt theo số thứ tự
Next
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự: các thông số mục (3) lấy tại cài đặt Oracle Database
Nhấp Ignore để bỏ qua
OK
Tạo 1 tiền tố vd DEV9 (1) > Chọn tất cả (2) > Next (3)
OK
Khao báo mật khẩu vd: Admin123
Next
OK
OK
Create
Chờ vài giây
Nhấp Close để hoàn thành

3.4 Thiết lập biến môi trường cho BI

 • Vào Control Panel > System > Advanced system settings > Advanced > Environment Variables… (tương tự như bước cài đặt Java ở trên).
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự:
Variable name: nhập vào BI_PRODUCT_HOME
Variable value: khai báo đúng đường dẫn thư mục cài đặt Middleware ở trên

3.5 Tạo BI Domain

Thực hiện lần lượt theo số thứ tự
Chọn tất cả (1) > Next (2)
Next
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự: các khai báo có thể để mặc định, mật khẩu vd Admin123
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự: nhập mật khẩu Admin123 đã khai báo ở trên
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự
Oracle sample application (SampleAppLite) (1) > Next (2)
Configure
Chờ khoảng 30 phút cho đến khi xuất hiện 3 dấu tick xanh (1) > Next (2)
Chụp ảnh màn hình hoặc nhấp nút Save để lưu lại các URL trước khi nhấp Finish để hoàn thành.
Bạn cũng có thể thay các URL http://CN (tên máy) thành http://localhost (hoặc IP) như bên dưới:
http://localhost:9500/console
http://localhost:9500/em
http://localhost:9502/xmlpserver
http://localhost:9502/analytics

3.6 Các URL đăng nhập vào BI

Tất cả các URL bạn sử dụng tài khoản weblogic và mật khẩu Admin123 (đã khai báo trong quá trình cài đặt) để đăng nhập:

 • URL mở BI Publisher: http://localhost:9502/xmlpserver. Sử dụng để tạo các nguồn dữ liệu (Data Sources) từ các hệ quản trị CSDL khác nhau như: Oracle Database, Microsoft SQL Server, MySQL, IBM DB2, Teradata…, tạo Data Model, Report, Report Job, cấu hình host email…
http://localhost:9502/xmlpserver
Giao diện BI Publisher sau khi đăng nhập
 • URL mở BI Analytics: http://localhost:9502/analytics. Sử dụng để tạo các Analysis, Dashboard… và phân quyền.
Giao diện BI Analytics sau khi đăng nhập từ: http://localhost:9502/analytics
Xem một vài hình ảnh vd vào: Dashboards > Visualizations
 • Oracle Weblogic Server: http://localhost:9500/console
 • Oracle Enterprise Manager: http://localhost:9500/em
 • Oracle Visual Analyzer: http://localhost:9502/va
 • Oracle Essbase Application: http://localhost:9502/aps

3.7 Bật, tắt và xem trạng thái của BI Server

 • Hoặc thực hiện trong phần quản lý dịch vụ của Windows (Start > Run > services.msc > Enter) như hình bên dưới:

Bài tiếp theo:

You may also like...

2 Responses

 1. Harry Moon viết:

  ERROR – RCU – 610 Action failed
  CAUSE – RCU 6130 Action failed – null
  ACTION – RCU – 6130 check the actions for the component ỏ contact the system administrator

  Ad giúp mình với ạ, mình gặp lỗi này trong quá trình tạo repository ạ. Cụ thể là bước create trong “Tạo BI Schema bằng tiện ích RCU (Repository Creation Utility)”

 2. Harry Moon viết:

  bây giờ thì mình nhận được lỗi như này ạ, mong ad giúp đỡ
  ORA-65048: error encountered when processing the current DDL statement in pluggable database XEPDB1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *