Cách tạo báo cáo trong BI Publisher bằng RTF Template

1. Đăng nhập BI Publisher

  • Liên kết đăng nhập: http://localhost:9502/xmlpserver
Sử dụng tài khoản quản trị weblogic

2. Tạo Data Model

3. Export XML từ Data Model

(3) nhấp Edit Data Model
Data Sets (1) > Tab Data (2) > Export (3) ra file XML
File mẫu XML sau khi Export

4. Cài đặt BI Publisher Desktop: Plugin cho Word

  • Kiểm tra phiên bản Office:
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự
  • Tiến hành cài đặt:
Nhấp chuột phải vào BIPublisherDesktop32.exe (1) > Run as administrator (2)
OK
Chờ vài giây
Next
Next
Chờ vài giây
Finish
Sau khi cài thành công sẽ thấy xuất hiện Tab BI Publisher

5. Tạo RTF Template

Mở file Word mới > Thực hiện lần lượt theo số thứ tự. (3) chọn file XML vừa Export ở trên.
OK
Tiếp theo đặt tiêu đề cho Report > Thực hiện lần lượt theo số thứ tự
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự
Chọn các trường muốn thể hiện trên báo cáo
Next
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự
Bước tiếp theo là lưu Template lại
Lưu với định dạng Rich Text Format (*.rtf)

6. Tạo Report

Thực hiện lần lượt theo số thứ tự để thêm một Report
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự
Chọn một Data Model
Upload file RTF ở bước trên
(3) đặt tên cho Report
(3) nhấp vào Open để mở Report
Giao diện sau khi mở Report, bạn có thể in, xuất ra Excel, PDF…

Bài tiếp theo:

  • Cách tạo báo cáo có tham số (Parameter) trong BI Publisher

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *