Truy vấn - Lập trình - Quản trị Cơ sở Dữ liệu

0

Variable – Biến

Variable (biến) trong Microsoft SQL Server là một đối tượng trên CSDL dùng để lưu dữ liệu tạm thời. Có 2 loại: biến hệ thống, biến do người dùng định nghĩa.

0

MERGE – Lệnh trộn dữ liệu

Lệnh MERGE trong Microsoft SQL Server dùng để hỗ trợ kết hợp thực thi nhiều thao tác cập nhật dữ liệu (INSERT, UPDATE, DELETE) vào một thao tác đơn.

0

CREATE VIEW – Lệnh tạo bảng ảo

Lệnh CREATE VIEW trong Microsoft SQL Server dùng để tạo cấu trúc bảng ảo (View) trong CSDL. View chứa các cột của một hoặc nhiều Table và không lưu dữ liệu.

0

HAVING – Mệnh đề

Mệnh đề HAVING trong Microsoft SQL Server được dùng kết hợp với mệnh đề GROUP BY để lọc bớt dữ liệu trên các hàm nhóm dữ liệu (AVG, COUNT, MAX, MIN, SUM).

0

STR – Hàm đổi số thành chuỗi

Hàm STR trong Microsoft SQL Server trả về một chuỗi đại diện cho một số thực, số ký tự mặc định là 10, số lẻ mặc định là 0 và không vượt quá 16.