Truy vấn - Lập trình - Quản trị Cơ sở Dữ liệu

Mệnh-đề-HAVING 0

HAVING – Mệnh đề

Mệnh đề HAVING trong Microsoft SQL Server được dùng kết hợp với mệnh đề GROUP BY để lọc bớt dữ liệu trên các hàm nhóm dữ liệu (AVG, COUNT, MAX, MIN, SUM).

0

YEAR – Hàm lấy năm

Hàm YEAR trong Microsoft SQL Server trả về một số nguyên (từ 1 đến 9999) là năm của biểu thức thời gian truyền vào: SELECT YEAR(Thời_gian)

0

DAY – Hàm lấy ngày

Hàm DAY trong Microsoft SQL Server trả về một số nguyên (từ 1 đến 31) là ngày trong tháng của biểu thức thời gian truyền vào.

0

GETUTCDATE – Hàm thời gian

Hàm GETUTCDATE trong Microsoft SQL Server trả về định dạng ‘YYYY-MM-DD hh:mm:ss.mmm’ năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây hiện hành của máy chủ CSDL (UTC/GMT).

0

GETDATE – Hàm thời gian

Hàm GETDATE trong Microsoft SQL Server trả về định dạng ‘YYYY-MM-DD hh:mm:ss.mmm’ năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây hiện hành của máy chủ CSDL.