Tagged: Alias

0

AS – Cột bí danh Alias

Cột bí danh Alias (AS) trong Microsoft SQL Server dùng để thay thế tên cột mặc định, có thể thêm từ khóa AS giữa tên cột và bí danh.