Tagged: AVG

0

AVG – Hàm tính trung bình

Hàm AVG trong Microsoft SQL Server: trả về giá trị trung bình, dùng cho dữ liệu kiểu số, không tính giá trị NULL, nếu biểu thức là NULL thì trả về NULL.