Tagged: DAY

0

DAY – Hàm lấy ngày

Hàm DAY trong Microsoft SQL Server trả về một số nguyên (từ 1 đến 31) là ngày trong tháng của biểu thức thời gian truyền vào.