Tagged: GETUTCDATE

0

GETUTCDATE – Hàm thời gian

Hàm GETUTCDATE trong Microsoft SQL Server trả về định dạng ‘YYYY-MM-DD hh:mm:ss.mmm’ năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây hiện hành của máy chủ CSDL (UTC/GMT).