Tagged: MERGE

0

MERGE – Lệnh trộn dữ liệu

Lệnh MERGE trong Microsoft SQL Server dùng để hỗ trợ kết hợp thực thi nhiều thao tác cập nhật dữ liệu (INSERT, UPDATE, DELETE) vào một thao tác đơn.