Tagged: TABLE

0

CREATE TABLE – Lệnh tạo bảng

Lệnh CREATE TABLE trong Microsoft SQL Server dùng để tạo cấu trúc bảng trên CSDL, bảng dùng để lưu trữ dữ liệu, gồm các cột và các dòng.