Tagged: UNION ALL

Mệnh-đề-UNION-UNION-ALL 0

UNION, UNION ALL – Mệnh đề

Mệnh đề UNION, UNION ALL trong Microsoft SQL Server: số lượng các cột của hai câu truy vấn phải bằng nhau, các cột tương ứng phải có kiểu dữ liệu giống nhau