ALTER DATABASE – Lệnh sửa CSDL

Sửa Database bằng lệnh

Mô tả

  • Lệnh ALTER DATABASE dùng để sửa CSDL (sửa tên, điều chỉnh trạng thái, thay đổi đường dẫn lưu file vật lý…) trong Microsoft SQL Server.

Cú pháp

--Sửa tên CSDL
USE master
ALTER DATABASE Tên_CSDL_cũ
MODIFY NAME = Tên_CSDL_mới

--Hoặc
ALTER DATABASE Tên_CSDL_cũ
SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
ALTER DATABASE Tên_CSDL_cũ 
MODIFY NAME = Tên_CSDL_mới
ALTER DATABASE Tên_CSDL_mới
SET MULTI_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE

Ví dụ

  • Sử tên CSDL AdventureWorks2017 thành Ten_moi_AdventureWorks2017
USE master
ALTER DATABASE AdventureWorks2017
MODIFY NAME = Ten_moi_AdventureWorks2017

Sửa Database bằng giao diện

Nhấp chuột phải vào CSDL cần sửa > Rename > Đặt tên mới rồi Enter

Xem thêm: lệnh tạo CSDL CREATE DATABASE, lệnh xóa CSDL DROP DATABASE.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *