ALTER DATABASE – Lệnh sửa CSDL

1. Sửa Database bằng lệnh

1.1 Mô tả

  • Lệnh ALTER DATABASE dùng để sửa CSDL (sửa tên, điều chỉnh trạng thái, thay đổi đường dẫn lưu file vật lý…) trong Microsoft SQL Server.

1.2 Cú pháp

--Sửa tên CSDL
USE master
ALTER DATABASE Tên_CSDL_cũ
MODIFY NAME = Tên_CSDL_mới

--Hoặc
ALTER DATABASE Tên_CSDL_cũ
SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
ALTER DATABASE Tên_CSDL_cũ 
MODIFY NAME = Tên_CSDL_mới
ALTER DATABASE Tên_CSDL_mới
SET MULTI_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE

1.3 Ví dụ

  • Sử tên CSDL AdventureWorks2017 thành Ten_moi_AdventureWorks2017
USE master
ALTER DATABASE AdventureWorks2017
MODIFY NAME = Ten_moi_AdventureWorks2017

2. Sửa Database bằng giao diện

Nhấp chuột phải vào CSDL cần sửa > Rename > Đặt tên mới rồi Enter

Xem thêm: lệnh tạo CSDL CREATE DATABASE, lệnh xóa CSDL DROP DATABASE.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *