MIN – Hàm lấy giá trị nhỏ nhất

1. Mô tả

  • Hàm MIN dùng để lấy ra dòng có giá trị nhỏ nhất.
  • Nếu biểu thức là NULL thì trả về NULL.
  • Có thể dùng cho phần lớn các kiểu dữ liệu.

2. Cú pháp

SELECT MIN(Biểu_thức)
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

SELECT MIN(Salary) MIN_LUONG
FROM EMPLOYEES

SELECT MIN(hire_date) MIN_HIRE_DATE
FROM EMPLOYEES

Xem thêm các hàm nhóm dữ liệu: AVG, COUNT, MAX, SUM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *