AS – Cột bí danh Alias

1. Mô tả

  • Cột bí danh Alias được dùng để thay thế tên cột mặc định (tiêu đề cột).
  • Rất hữu ích cho các biểu thức tính toán.
  • Xuất hiện ngay sau tên cột hoặc biểu thức, có thể thêm từ khóa AS giữa tên cột hoặc biểu thức và bí danh.
  • Yêu cầu phải đặt trong dấu nháy kép, đơn hoặc móc vuông nếu có chứa khoảng trắng, ký tự đặc biệt hoặc sử dụng ký tự Unicode có dấu.

2. Cú pháp

SELECT Cột_1 AS Tên_bí_danh_1, Cột_2 AS Tên_bí_danh_2,... Cột_n AS Tên_bí_danh_n
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

  • Sử dụng các cột bí danh và toán tử nối chuỗi
SELECT 
	EMPLOYEE_ID AS MaNV, 
	LAST_NAME + ' ' + FIRST_NAME "Họ Và Tên", 
	SALARY 'Lương', 
	SALARY * 12 [Lương Một Năm]
FROM EMPLOYEES

Xem thêm: lệnh xem dữ liệu SELECT, mệnh đề FROM, từ khóa DISTINCT, mệnh đề TOP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *