GETDATE – Hàm thời gian

Mô tả

  • Hàm GETDATE trả về định dạng ‘YYYY-MM-DD hh:mm:ss.mmm’ năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây tại thời điểm hiện hành của máy chủ CSDL.

Cú pháp

SELECT GETDATE()

Ví dụ

SELECT GETDATE()

Xem thêm các hàm xử lý thời gian: SYSDATETIME, GETUTCDATE, DAY, MONTH, YEAR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *