DROP PROC – Lệnh xóa Stored Procedure

1. Mô tả

  • Lệnh DROP PROC (hoặc DROP PROCEDURE) dùng để xóa Stored Procedure (thủ tục nội tại) trong CSDL.

2. Cú pháp

DROP PROC Tên_thủ_tục
--Hoặc
DROP PROCEDURE Tên_thủ_tục

3. Ví dụ

DROP PROC Tang_luong

Xem thêm: lệnh tạo Stored Procedure CREATE PROC, lệnh sửa Stored Procedure ALTER PROC.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *