RTRIM – Hàm xóa khoảng trắng bên phải

Mô tả

  • Hàm RTRIM dùng để xóa các khoảng trắng bên phải của biểu thức chuỗi.

Cú pháp

SELECT RTRIM(Biểu_thức_chuỗi)
FROM Tên_bảng

Ví dụ

SELECT RTRIM('sql.edu.vn ')

Xem thêm các hàm xử lý chuỗi: UPPER, LOWER, LEFT, RIGHT, SUBSTRING, TRIM, LTRIM, SPACE, REPLICATE, LEN, DATALENGTH, REVERSE, REPLACE, CHARINDEX, CONCAT, PATINDEX, CHOOSE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *