POWER – Hàm lũy thừa

1. Mô tả

  • Hàm POWER trả về giá trị lũy thừa của hai số.

2. Cú pháp

SELECT POWER(Biểu_thức_số, Biểu_thức_số_mũ)

3. Ví dụ

SELECT POWER(2, 3)
SELECT POWER(2 * -1, 4 - 1)

Xem thêm các hàm toán học: ABS, PI, RAND, ROUND, FLOOR, CEILING, SIGN, SQRT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *