AND – Toán tử logic

1. Mô tả

  • TRUE nếu tất cả các biểu thức điều kiện trong toán tử AND đều TRUE.

2. Cú pháp

SELECT Cột_1, Cột_2...
FROM Tên_bảng
WHERE Biểu_thức_điều_kiện_1 AND Biểu_thức_điều_kiện_2 AND Biểu_thức_điều_kiện_3...

3. Ví dụ

SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, SALARY, JOB_ID
FROM EMPLOYEES
WHERE SALARY >= 10000 AND JOB_ID LIKE '%MAN%'

Xem thêm các toán tử logic: OR, NOT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *