SUBSTRING – Hàm cắt chuỗi tại vị trí chỉ định

1. Mô tả

  • Hàm SUBSTRING dùng để trích xuất một số ký tự từ chuỗi nguồn, bắt đầu từ vị trí chỉ định (từ trái qua phải).

2. Cú pháp

SELECT SUBSTRING(Chuỗi_nguồn, Vị_trí, Số_ký_tự)
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

SELECT SUBSTRING('sql.edu.vn', 5, 3)

Xem thêm các hàm xử lý chuỗi: UPPER, LOWER, LEFT, RIGHT, TRIM, LTRIM, RTRIM, SPACE, REPLICATE, LEN, DATALENGTH, REVERSE, REPLACE, CHARINDEX, CONCAT, PATINDEX, CHOOSE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *