Cài đặt MySQL Community Server

MySQL là một hệ quản trị CSDL quan hệ mã nguồn mở thuộc quyền sở hữu, quản lý bởi Tập đoàn Oracle. Là hệ quản trị CSDL phổ biến trên thế giới và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình xây dựng ứng dụng. Đặc biệt rất thích hợp cho các ứng dụng có truy cập CSDL trên môi trường Internet điển hình là các website/ diễn đàn về nội dung.

MySQL về cơ bản có 2 nhóm phiên bản:

  • Nhóm tốn tiền: Enterprise, Standard…
  • Nhóm không tốn tiền: Community. Nội dung bên dưới sẽ cài đặt trên phiên bản này.

1. Tải MySQL Community Server 8.0.22

2. Cài đặt MySQL Community Server 8.0.22 trên Windows 10

mysql-installer-community-8.0.22.0
Nhấp chuột phải vào mysql-installer-community-8.0.22.0 (vừa tải ở trên) > Install
MySQL Installer
Chờ vài giây
Mandatory MySQL Installer Upgrade Available
Chọn Yes
Installs all included MySQL products and features
Chọn Full: Installs all included MySQL products and features > Next
MySQL Check Requirements
Next
One or more product requirements have not been satisfied
Chọn Yes
MySQL Download
Nhấp Execute
MySQL Downloaded
Next
MySQL Installation
Nhấp Execute
MySQL Installed
Next
MySQL Product Configuration
Next
MySQL Type and Networking
Next
MySQL Authentication Method
Next
MySQL Root Password
Đặt mật khẩu cho tài khoản root tại ô MySQL Root Password > Next
MySQL Windows Service
Tại Windows Service Name đặt tên cho Database instance > Next
MySQL Apply Configuration
Nhấp Execute
Hướng dẫn cài đặt MySQL
Finish
Tải MySQL
Next
MySQL Router Configuration
Finish
Cách tải MySQL
Next
Cài đặt MySQL
Nhập tài khoản root và mật khẩu đã đặt ở bước trên > Check > Next
MySQL Execute
Nhấp Execute
Cài đặt MySQL Community Server 8.0.22 trên Windows 10
Finish
Cài đặt MySQL trên Windows 10
Next
Hướng dẫn cài đặt MySQL trên Windows 10
Finish
Mysql Workbench
Nhấp vào Local instance MySQL80 để kết nối đến CSDL
(hoặc nhấp vào biểu tương dấu cộng (+) để khai báo các thông tin kết nối)
Cài đặt Mysql Workbench
Nhập mật khẩu tài khoản root > OK
Tải Mysql Workbench
sakila, sys, world là các CSDL mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *