WHILE – Vòng lặp

Mô tả

  • Vòng lặp WHILE dùng để chạy 1 khối lệnh được lặp đi lặp lại nhiều lần khi điều kiện cho trước là TRUE, khi điều kiện là FALSE thì vòng lặp sẽ kết thúc.

Cú pháp

WHILE Điều_kiện_lặp
BEGIN
	Lệnh 1
	...
	[BREAK] [CONTINUE]
END

Ví dụ

  • Tinh tổng N số nguyên
DECLARE @N int = 10
DECLARE @S int = 0
DECLARE @i int = 1
WHILE @i <= @N
BEGIN
	SET @S = @S + @i
	SET @i = @i + 1
END
PRINT CONCAT(N'Tổng là: ', @S)

Xem thêm: lệnh rẽ nhánh IF ELSE, biểu thức CASE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *