WHILE – Vòng lặp

1. Mô tả

  • Vòng lặp WHILE dùng để chạy 1 khối lệnh được lặp đi lặp lại nhiều lần khi điều kiện cho trước là TRUE, khi điều kiện là FALSE thì vòng lặp sẽ kết thúc.

2. Cú pháp

WHILE Điều_kiện_lặp
BEGIN
	Lệnh 1
	...
	[BREAK] [CONTINUE]
END

3. Ví dụ

  • Tinh tổng N số nguyên
DECLARE @N int = 10
DECLARE @S int = 0
DECLARE @i int = 1
WHILE @i <= @N
BEGIN
	SET @S = @S + @i
	SET @i = @i + 1
END
PRINT CONCAT(N'Tổng là: ', @S)

Xem thêm: lệnh rẽ nhánh IF ELSE, biểu thức CASE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *