DROP TRIGGER – Lệnh xóa Trigger

1. Mô tả

  • Lệnh DROP TRIGGER dùng để xóa Trigger (DDL Trigger và DML Trigger) trong CSDL.

2. Cú pháp

  • DDL Trigger
--Mức Database:
DROP TRIGGER Tên_DDL_Trigger ON DATABASE
--Mức Server:
DROP TRIGGER Tên_DDL_Trigger ON ALL SERVER
  • DML Trigger (AFTER (FOR) Trigger và INSTEAD OF Trigger)
DROP TRIGGER Tên_DML_Trigger

3. Ví dụ

  • DDL Trigger
--Mức Database:
USE TestDB
GO
DROP TRIGGER db_trg_GhiNhanDDLTable ON DATABASE
GO
--Mức Server:
USE master
GO
DROP TRIGGER srv_trg_KhongChoTaoLogin ON ALL SERVER
GO
  • DML Trigger
USE QLBanHang
GO
DROP TRIGGER tg_myview_D1
GO

Xem thêm: lệnh tạo Trigger CREATE TRIGGER, lệnh sửa Trigger ALTER TRIGGER.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *