CHARINDEX – Hàm trả về vị trí tìm thấy

Mô tả

  • Hàm CHARINDEX tìm chuỗi ký tự tính từ vị trí bắt đầu trong biểu thức và trả về vị trí tìm thấy.
  • Không phân biệt chữ thường, chữ hoa.
  • Nếu không tìm thấy thì trả về 0.

Cú pháp

SELECT CHARINDEX(Chuỗi_tìm, Biểu_thức, Vị_trí_bắt_đầu)
FROM Tên_bảng
--Vị_trí_bắt_đầu: không bắt buộc, mặc định là 1.

Ví dụ

SELECT CHARINDEX('.', 'sql.edu.vn')
SELECT CHARINDEX('.', 'sql.edu.vn', 5)
SELECT CHARINDEX('edu', 'sql.edu.vn')
SELECT CHARINDEX('EDU', 'sql.edu.vn')
SELECT CHARINDEX('a', 'sql.edu.vn')

Xem thêm các hàm xử lý chuỗi: UPPER, LOWER, LEFT, RIGHT, SUBSTRING, TRIM, LTRIM, RTRIM, SPACE, REPLICATE, LEN, DATALENGTH, REVERSE, REPLACE, CONCAT, PATINDEX, CHOOSE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *