IIF – Hàm chọn lựa

Mô tả

  • Hàm IIF trả về True nếu biểu thức luận lý là đúng, trả về False nếu biểu thức luận lý là sai.

Cú pháp

SELECT IIF(Biểu_thức_luận_lý, True, False)
FROM Tên_bảng

Ví dụ

SELECT IIF(1>2, 'Đúng', 'Sai')
SELECT IIF(1<2, 'Đúng', 'Sai')

Xem thêm các hàm hệ thống: ISNULL, COALESCE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *