MAX – Hàm lấy giá trị lớn nhất

1. Mô tả

  • Hàm MAX dùng để lấy ra dòng có giá trị lớn nhất.
  • Nếu biểu thức là NULL thì hàm trả về NULL.
  • Có thể dùng cho phần lớn các kiểu dữ liệu.

2. Cú pháp

SELECT MAX(Biểu_thức)
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

SELECT MAX(Salary) MAX_LUONG
FROM EMPLOYEES

SELECT MAX(Hire_date) MAX_HIRE_DATE
FROM EMPLOYEES

Xem thêm các hàm nhóm dữ liệu: AVG, COUNT, MIN, SUM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *