GETUTCDATE – Hàm thời gian

Mô tả

  • Hàm GETUTCDATE trả về định dạng ‘YYYY-MM-DD hh:mm:ss.mmm’ năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây tại thời điểm hiện hành của máy chủ CSDL theo múi giờ quốc tế UTC/GMT.

Cú pháp

SELECT GETUTCDATE()
FROM Tên_bảng

Ví dụ

SELECT GETUTCDATE()

Xem thêm các hàm xử lý thời gian: GETDATE, SYSDATETIME, DAY, MONTH, YEAR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *