COALESCE – Hàm lấy giá trị khác NULL đầu tiên

Mô tả

  • Hàm COALESCE trả về giá trị khác NULL đầu tiên trong danh sách.

Cú pháp

SELECT COALESCE(Giá_trị_1, Giá_trị_2,… Giá_trị_n)
FROM Tên_bảng

Ví dụ

SELECT COALESCE(NULL, 'sql.edu.vn', 'sql')
SELECT COALESCE('sql', 'sql.edu.vn', NULL)

Xem thêm các hàm hệ thống: IIF, ISNULL.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *