PI – Hằng số Pi

1. Mô tả

  • Hàm PI trả về giá trị của hằng số Pi = 3.14…

2. Cú pháp

SELECT PI()

3. Ví dụ

SELECT PI()

Xem thêm các hàm toán học: ABS, POWER, RAND, ROUND, FLOOR, CEILING, SIGN, SQRT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *