SQRT – Hàm lấy căn bậc 2

Mô tả

  • Hàm SQRT trả về căn bậc hai của giá trị trong biểu thức số dương.

Cú pháp

SELECT SQRT(Biểu_thức_số)
FROM Tên_bảng

Ví dụ

SELECT SQRT(0)
SELECT SQRT(4)
SELECT SQRT(9)

Xem thêm các hàm toán học: ABS, PI, POWER, RAND, ROUND, FLOOR, CEILING, SIGN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *