SQRT – Hàm lấy căn bậc 2

1. Mô tả

  • Hàm SQRT trả về căn bậc hai của giá trị trong biểu thức số dương.

2. Cú pháp

SELECT SQRT(Biểu_thức_số)
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

SELECT SQRT(0)
SELECT SQRT(4)
SELECT SQRT(9)

Xem thêm các hàm toán học: ABS, PI, POWER, RAND, ROUND, FLOOR, CEILING, SIGN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *