Category: Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Lệnh-WHILE 0

WHILE – Vòng lặp

Vòng lặp WHILE trong Microsoft SQL Server dùng để chạy lệnh được lặp đi lặp lại nhiều lần khi điều kiện cho trước là TRUE, khi FALSE vòng lặp sẽ kết thúc.

Lệnh-IF-ELSE 0

IF ELSE – Lệnh rẽ nhánh

Lệnh IF ELSE trong Microsoft SQL Server dùng để thực thi các lệnh có điều kiện: nếu điều kiện đúng thì thực thi lệnh đó, ngược lại thực thi lệnh trong ELSE.

0

Variable – Biến

Variable (biến) trong Microsoft SQL Server là một đối tượng trên CSDL dùng để lưu dữ liệu tạm thời. Có 2 loại: biến hệ thống, biến do người dùng định nghĩa.

MERGE 0

MERGE – Lệnh trộn dữ liệu

Lệnh MERGE trong Microsoft SQL Server dùng để hỗ trợ kết hợp thực thi nhiều thao tác cập nhật dữ liệu (INSERT, UPDATE, DELETE) vào một thao tác đơn.

CREATE-VIEW 0

CREATE VIEW – Lệnh tạo bảng ảo

Lệnh CREATE VIEW trong Microsoft SQL Server dùng để tạo cấu trúc bảng ảo (View) trong CSDL. View chứa các cột của một hoặc nhiều Table và không lưu dữ liệu.

0

HAVING – Mệnh đề

Mệnh đề HAVING trong Microsoft SQL Server được dùng kết hợp với mệnh đề GROUP BY để lọc bớt dữ liệu trên các hàm nhóm dữ liệu (AVG, COUNT, MAX, MIN, SUM).

0

STR – Hàm đổi số thành chuỗi

Hàm STR trong Microsoft SQL Server trả về một chuỗi đại diện cho một số thực, số ký tự mặc định là 10, số lẻ mặc định là 0 và không vượt quá 16.

0

RIGHT – Hàm cắt chuỗi bên phải

Hàm RIGHT trong Microsoft SQL Server dùng để trích xuất một số ký tự từ chuỗi nguồn, bắt đầu từ bên phải. Nếu chuỗi nguồn là NULL thì trả về NULL.

0

LEFT – Hàm cắt chuỗi bên trái

Hàm LEFT trong Microsoft SQL Server dùng để trích xuất một số ký tự từ chuỗi nguồn, bắt đầu từ bên trái. Nếu chuỗi nguồn là NULL thì trả về NULL.

0

RAND – Hàm lấy số ngẫu nhiên

Hàm RAND trong Microsoft SQL Server trả về một số thập phân ngẫu nhiên >= 0 và < 1. Biểu thức số nếu được chỉ định thì kết quả trả về luôn giống nhau.