SUM – Hàm tính tổng

1. Mô tả

  • Hàm SUM trả về giá trị tổng của biểu thức.
  • Dùng cho dữ liệu kiểu số.
  • Không tính giá trị NULL.
  • Nếu biểu thức là NULL thì trả về NULL.

2. Cú pháp

SELECT SUM(Biểu_thức)
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

SELECT SUM(Salary) SUM_LUONG
FROM EMPLOYEES

Xem thêm các hàm nhóm dữ liệu: AVG, COUNT, MAX, MIN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *