UPPER – Hàm viết hoa

Mô tả

  • Hàm UPPER chuyển đổi tất cả các chữ cái trong biểu thức chuỗi thành chữ hoa.
  • Nếu biểu thức chuỗi có các ký tự không phải chữ cái (vd số hoặc các ký tự đặc biệt) thì chúng không bị ảnh hưởng bởi hàm này.

Cú pháp

SELECT UPPER(Biểu_thức_chuỗi)
FROM Tên_bảng

Ví dụ

SELECT EMPLOYEE_ID, UPPER(FIRST_NAME) + ' ' + UPPER(LAST_NAME) AS NAME, SALARY
FROM EMPLOYEES

Xem thêm các hàm xử lý chuỗi: LOWER, LEFT, RIGHT, SUBSTRING, TRIM, LTRIM, RTRIM, SPACE, REPLICATE, LEN, DATALENGTH, REVERSE, REPLACE, CHARINDEX, CONCAT, PATINDEX, CHOOSE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *