ALTER TABLE – Lệnh sửa bảng

Sửa Table bằng lệnh

Mô tả

  • Lệnh ALTER TABLE dùng để sửa cấu trúc bảng trong CSDL.

Cú pháp

--Thêm cột
ALTER TABLE Tên_bảng
ADD Tên_cột Kiểu_dữ_liệu

--Sửa cột
ALTER TABLE Tên_bảng
ALTER COLUMN Tên_cột Kiểu_dữ_liệu

--Xóa cột
ALTER TABLE Tên_bảng
DROP COLUMN Tên_cột

Ví dụ

  • Thêm cột DIENTHOAI trong CSDL QLNhanSu
ALTER TABLE NHANVIEN
ADD DIENTHOAI char(15)
  • Sửa cột DIENTHOAI
ALTER TABLE NHANVIEN
ALTER COLUMN DIENTHOAI char(20)
  • Xóa cột DIENTHOAI
ALTER TABLE NHANVIEN
DROP COLUMN DIENTHOAI

Sửa Table bằng giao diện

  • Thêm cột
Nhấp chuột phải vào NHANVIEN > Design
Thêm trường (1) lần lượt tại Column Name, Data Type, Allow Nulls > Nhấp lưu (2)
  • Sửa cột
Thực hiện tương tự như thêm cột. Nếu lưu báo lỗi thì bỏ tùy chọn như hình bên dưới
Tools > Options…
Designers > Table and Database Designers > Bỏ check Prevent saving changes that require table re-creation > OK
  • Xóa cột
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự

Xem thêm: lệnh tạo bảng CREATE TABLE, lệnh xóa bảng DROP TABLE.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *