ALTER TABLE – Lệnh sửa bảng

1. Sửa Table bằng lệnh

1.1 Mô tả

  • Lệnh ALTER TABLE dùng để sửa cấu trúc bảng trong CSDL.

1.2 Cú pháp

--Thêm cột
ALTER TABLE Tên_bảng
ADD Tên_cột Kiểu_dữ_liệu

--Sửa cột
ALTER TABLE Tên_bảng
ALTER COLUMN Tên_cột Kiểu_dữ_liệu

--Xóa cột
ALTER TABLE Tên_bảng
DROP COLUMN Tên_cột

1.3 Ví dụ

  • Thêm cột DIENTHOAI trong CSDL QLNhanSu
ALTER TABLE NHANVIEN
ADD DIENTHOAI char(15)
  • Sửa cột DIENTHOAI
ALTER TABLE NHANVIEN
ALTER COLUMN DIENTHOAI char(20)
  • Xóa cột DIENTHOAI
ALTER TABLE NHANVIEN
DROP COLUMN DIENTHOAI

2. Sửa Table bằng giao diện

  • Thêm cột
Nhấp chuột phải vào NHANVIEN > Design
Thêm trường (1) lần lượt tại Column Name, Data Type, Allow Nulls > Nhấp lưu (2)
  • Sửa cột
Thực hiện tương tự như thêm cột. Nếu lưu báo lỗi thì bỏ tùy chọn như hình bên dưới
Tools > Options…
Designers > Table and Database Designers > Bỏ check Prevent saving changes that require table re-creation > OK
  • Xóa cột
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự

Xem thêm: lệnh tạo bảng CREATE TABLE, lệnh xóa bảng DROP TABLE.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *