DAY – Hàm lấy ngày

1. Mô tả

  • Hàm DAY trả về một số nguyên (từ 1 đến 31) là ngày trong tháng của biểu thức thời gian truyền vào.

2. Cú pháp

SELECT DAY(Thời_gian)
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

SELECT DAY('2020-02-01')
SELECT DAY('2020-02-29')

Xem thêm các hàm xử lý thời gian: GETDATE, SYSDATETIME, GETUTCDATE, MONTH, YEAR.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *