DAY – Hàm lấy ngày

Mô tả

  • Hàm DAY trả về một số nguyên (từ 1 đến 31) là ngày trong tháng của biểu thức thời gian truyền vào.

Cú pháp

SELECT DAY(Thời_gian)
FROM Tên_bảng

Ví dụ

SELECT DAY('2020-02-01')
SELECT DAY('2020-02-29')

Xem thêm các hàm xử lý thời gian: GETDATE, SYSDATETIME, GETUTCDATE, MONTH, YEAR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *