DROP DATABASE – Lệnh xóa CSDL

Xóa Database bằng lệnh

Mô tả

  • Lưu ý: phải sao lưu (backup) trước khi thực hiện lệnh này.
  • Lệnh DROP DATABASE dùng để xóa CSDL trong Microsoft SQL Server.

Cú pháp

DROP DATABASE Tên_CSDL

Ví dụ

  • Xóa CSDL QLNhanSu
DROP DATABASE QLNhanSu
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự, nhìn thấy thông báo Commands completed successfully là đã hoàn thành
  • Kiểm tra
Nhấp chuột phải vào Database > Refresh sẽ thấy CSDL QLNhanSu không còn như hình bên dưới

Xóa Database bằng giao diện

Nhấp chuột phải vào QLNhanSu_1 > Delete
Nhấp OK sẽ thấy CSDL QLNhanSu_1 không còn như hình bên dưới

Xem thêm: lệnh tạo CSDL CREATE DATABASE, lệnh sửa CSDL ALTER DATABASE.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *