DROP DATABASE – Lệnh xóa CSDL

1. Xóa Database bằng lệnh

1.1 Mô tả

  • Lưu ý: phải sao lưu (backup) trước khi thực hiện lệnh này.
  • Lệnh DROP DATABASE dùng để xóa CSDL trong Microsoft SQL Server.

1.2 Cú pháp

DROP DATABASE Tên_CSDL

1.3 Ví dụ

  • Xóa CSDL QLNhanSu
DROP DATABASE QLNhanSu
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự, nhìn thấy thông báo Commands completed successfully là đã hoàn thành
  • Kiểm tra
Nhấp chuột phải vào Database > Refresh sẽ thấy CSDL QLNhanSu không còn như hình bên dưới

2. Xóa Database bằng giao diện

Nhấp chuột phải vào QLNhanSu_1 > Delete
Nhấp OK sẽ thấy CSDL QLNhanSu_1 không còn như hình bên dưới

Xem thêm: lệnh tạo CSDL CREATE DATABASE, lệnh sửa CSDL ALTER DATABASE.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *