TOP – Mệnh đề

Mô tả

  • Mệnh đề TOP dùng để giới hạn số dòng kết quả.
  • Thường sử dụng với mệnh đề ORDER BY.

Cú pháp

SELECT TOP(Biểu_thức)
FROM Tên_bảng
ORDER BY Tên_cột ASC

SELECT TOP(Biểu_thức)
FROM Tên_bảng
ORDER BY Tên_cột DESC

Ví dụ

  • Liệt kê 5 nhân viên vào làm gần nhất
SELECT TOP(5) EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, HIRE_DATE
FROM EMPLOYEES
ORDER BY HIRE_DATE DESC

Xem thêm: lệnh xem dữ liệu SELECT, mệnh đề FROM, cột bí danh Alias AS, từ khóa DISTINCT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *