TOP – Mệnh đề

1. Mô tả

  • Mệnh đề TOP dùng để giới hạn số dòng kết quả.
  • Thường sử dụng với mệnh đề ORDER BY.

2. Cú pháp

SELECT TOP(Biểu_thức)
FROM Tên_bảng
ORDER BY Tên_cột ASC

SELECT TOP(Biểu_thức)
FROM Tên_bảng
ORDER BY Tên_cột DESC

3. Ví dụ

  • Liệt kê 5 nhân viên vào làm gần nhất
SELECT TOP(5) EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, HIRE_DATE
FROM EMPLOYEES
ORDER BY HIRE_DATE DESC

Xem thêm: lệnh xem dữ liệu SELECT, mệnh đề FROM, cột bí danh Alias AS, từ khóa DISTINCT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *