OR – Toán tử logic

Mô tả

  • TRUE nếu một trong các biểu thức điều kiện trong toán tử OR là TRUE.

Cú pháp

SELECT Cột_1, Cột_2...
FROM Tên_bảng
WHERE Biểu_thức_điều_kiện_1 OR Biểu_thức_điều_kiện_2 OR Biểu_thức_điều_kiện_3...

Ví dụ

SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, SALARY, JOB_ID
FROM EMPLOYEES
WHERE SALARY >= 10000 OR JOB_ID LIKE '%MAN%'

Xem thêm các toán tử logic: AND, NOT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *