Tagged: VIEW

CREATE-VIEW 0

CREATE VIEW – Lệnh tạo bảng ảo

Lệnh CREATE VIEW trong Microsoft SQL Server dùng để tạo cấu trúc bảng ảo (View) trong CSDL. View chứa các cột của một hoặc nhiều Table và không lưu dữ liệu.