PATINDEX – Hàm tìm chuỗi và trả về vị trí tìm thấy

Mô tả

  • Hàm PATINDEX trả về vị trí của mẫu tìm trong chuỗi nguồn.
  • Không phân biệt chữ thường, chữ hoa.
  • Nếu không tìm thấy thì trả về 0.

Cú pháp

SELECT PATINDEX(Mẫu_tìm, Chuỗi_nguồn)
FROM Tên_bảng

Ví dụ

SELECT PATINDEX('%edu%', 'sql.edu.vn')
SELECT PATINDEX('%EDU%', 'sql.edu.vn')
SELECT PATINDEX('a', 'sql.edu.vn')

Xem thêm các hàm xử lý chuỗi: UPPER, LOWER, LEFT, RIGHT, SUBSTRING, TRIM, LTRIM, RTRIM, SPACE, REPLICATE, LEN, DATALENGTH, REVERSE, REPLACE, CHARINDEX, CONCAT, CHOOSE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *