STR – Hàm đổi số thành chuỗi

1. Mô tả

  • Hàm STR trả về một chuỗi đại diện cho một số thực.
  • Số ký tự: không bắt buộc, mặc định là 10. Độ dài của chuỗi trả về (gồm các số ở phần nguyên, dấu phân cách và phần thập phân).
  • Số lẻ: không bắt buộc, mặc định là 0. Số thập phân hiển thị trong chuỗi trả về và không vượt quá 16.

2. Cú pháp

SELECT STR(Số_thực, Số_ký_tự, Số_lẻ)
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

SELECT STR(1)
SELECT STR(1.4)
SELECT STR(1.5)
SELECT STR(1.234, 4, 3)
SELECT STR(1.234, 4, 1)

Xem thêm các hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu: CAST, CONVERT, FORMAT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *