Tagged: EXCEPT

Mệnh-đề-EXCEPT 0

EXCEPT – Mệnh đề

Mệnh đề EXCEPT trong Microsoft SQL Server trả về những dòng có trong kết quả bên trái và không có trong kết quả bên phải.