Tagged: IS NULL

0

IS NULL – Toán tử

Toán tử IS NULL trong Microsoft SQL Server lấy ra các dòng có giá trị là NULL. Ngược lại, IS NOT NULL lấy ra các dòng có giá trị khác NULL.