Tagged: SUM

0

SUM – Hàm tính tổng

Hàm SUM trong Microsoft SQL Server: trả về giá trị tổng, dùng cho dữ liệu kiểu số, không tính giá trị NULL, nếu biểu thức là NULL thì trả về NULL.