Cách tạo báo cáo trong BI Publisher

Yêu cầu: thiết lập nguồn dữ liệu trong BI Publisher trước khi thực hiện các nội dung bên dưới.

1. Đăng nhập BI Publisher

  • Liên kết đăng nhập: http://localhost:9502/xmlpserver
Sử dụng tài khoản quản trị weblogic

2. Tạo Data Model

New (1) > Data Model (2)
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự. (2) đặt tên cho Data Model.
Tab Diagram > Biểu tượng dấu cộng (+) > SQL Query
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự. Vd tạo Data Model từ nguồn Microsoft SQL Server (1).
Hệ thống tự tạo kịch bản Query (1), kiểm tra lại câu truy vấn > OK (2)
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự. (2) đảm bảo tệp sample.xml đã xuất hiện.

3. Tạo Report

New (1) > Report (2)
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự. Kéo (1) thả vào (2).
View Report (1) > Finish (2)
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự. (2) đặt tên cho Report.
Giao diện sau khi mở Report, bạn có thể in, xuất ra Excel, PDF…
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự để đi đến thư mục lưu báo cáo. Bạn có thể mở/ sửa Report/ Data Model.

Bài tiếp theo:

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *